Oblasti práva

Občanské právo

V rámci občanského práva jsme schopni poskytnout klientům profesionální a kompetentní služby spočívající v řešení široké škály každodenních i výjimečných situací, ve kterých se klienti ocitají.

Trestní právo

Zajistíme obhajobu v celém trestním řízení (prověřování, zahájení trestního stíhání, zastupování před
policejními orgány a soudy všech stupňů po celé České republice).

Rodinné právo

Máme bohatou zkušenost s poskytováním právních služeb v oblasti práva rodinného.

Právo obchodních společností/ korporátní právo

Připravíme smlouvy uzavírané při podnikatelské činnosti, vypracujeme všeobecné obchodní podmínky pro
podnikatele, zastoupíme klienty při obchodních jednáních, před správními orgány či soudy a ve věcech
souvisejících.

Stavební právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě návrhů a žádostí v územním a stavebním řízení (žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení, podání ohlášení stavebního záměru, žádost o dodatečné stavební povolení, o kolaudační souhlas, žádosti o výjimky, žádosti o povolení napojení pozemku na pozemní komunikaci, dělení a scelování pozemků, atd.) a v průběhu celého řízení, včetně navazujících soudních řízení či jiných sporů při výstavbě.

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva je nejčastějším požadavkem klientů potřeba přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, takový úkon je třeba provést ve lhůtě, jinak možnost uspokojení pohledávky v zásadě zaniká.

Pracovní právo

Klientům poskytujeme právní pomoc při přípravě pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, při sepisu vytýkacích dopisů, výpovědí z pracovního poměru, vytvoříme vnitropodnikové směrnice.

Ochrana osobnosti

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochrany osobnosti a rovněž poskytuje právní pomoc při vymáhání práva na ochranu osobnosti.

Správní právo

Oblast správního práva zahrnuje zastupování v přestupkových řízeních a ve správních řízeních a soudním řízení správním.

Činnost územní samosprávy

Právní služby dlouhodobě poskytujeme též několika obcím, tudíž jsme do značné míry obeznámeni s typickými, ale i mnoha specifickými situacemi, kdy činnost územní samosprávy vyžaduje kvalifikovanou pomoc advokátní kanceláře.

Zdravotnické právo

Naše AK se rovněž profiluje v oblasti náhrady újmy na zdraví způsobené lékařskými zákroky, při pracovních úrazech, nemocech z povolání či při dopravních nehodách, ale i všech dalších případech újmy způsobené třetí osobou.

Ochranné známky

S obchodní společností nebo s jejím produktem je často spojeno nějaké slovní označení či grafické znázornění jejich názvu.

Veřejné zakázky

Právo elektronických komunikací

Pojišťovnictví

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01