Stavební právo

Služby v oblasti stavebního práva

Poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě návrhů a žádostí v územním a stavebním řízení (žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení, podání ohlášení stavebního záměru, žádost o dodatečné stavební povolení, o kolaudační souhlas, žádosti o výjimky, žádosti o povolení napojení pozemku na pozemní komunikaci, dělení a scelování pozemků, atd.) a v průběhu celého řízení, včetně navazujících soudních řízení či jiných sporů při výstavbě.

Vedle poradenství k formálním a procesním otázkám poskytujeme klientům právní poradenství při zpracování nebo naopak vypořádání námitek či připomínek účastníků řízení, při podání opravných prostředků či podnětů správním orgánům. Pomůžeme při obraně proti vydaným závazným stanoviskům dotčených orgánů. Zpracováváme námitky a připomínky k návrhu územního plánu či jeho změny, jakož i žaloby na zrušení územního plánu či jeho části. Věcně s touto agendou souvisí též občanskoprávní agenda týkající se výstavby, tj. právo nemovitostí, včetně formálních úkonů jako prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla či záruční odpovědnost (reklamace), náhrada škody apod., kterou též pro naše klienty zajišťujeme.

  tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

  Tel. číslo

  Mgr. Josef Žďárský
  + 420 724 063 883

  Mgr. Alena Řenďovská
  + 420 604 827 529

  kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

  Praha

  Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

  kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

  Chrudim

  Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01